Trung tâm Đức ngữ Ngôi nhà Đức

Địa chỉ: K31/2 Lê Hồng Phong, Tp. Đà Nẵng  ● Điện thoại: + 84 (0236) 3565 783  ● Di động: + 84 90428 1801
● Email đăng ký học: ngoinhaducindanang@gmail.com  ● Email đăng ký thi: dangkythidanang@gmail.com