LỊCH THI TIẾNG ĐỨC

nut-dang-ky

ĐĂNG KÝ THI

 THÁNG

NGÀY THI

ĐĂNG KÝ DỰ THI BẮT ĐẦU TỪ

8 GIỜ SÁNG NGÀY

T3

7+8.3

19.02.2024

T4

4+5.4

18.3

T5

9+10.5

15.4

T6

5+6.6

20.5

T7

T8

T9

19+20.9

3.9

T10

17+18.10

30.9

T11

14+15.11

28.10

T12

12+13.12

25.11

T1/2025

9+10.1.2025

19.12.2024

Thư viện