LỊCH THI TIẾNG ĐỨC

nut-dang-ky

ĐĂNG KÝ THI

 THÁNG

NGÀY THI

ĐĂNG KÝ DỰ THI BẮT ĐẦU TỪ

8 GIỜ SÁNG NGÀY

T1/2023

T2

23+24.2.2023

06.2.2023

T3

16+17.3

02.3

T4

13+14.4

27.3

T5

11+12.5

24.4

T6

8+9.6

22.5

T7

6+7.7

19.6

T8

24+25.8

07.8

T9

21+22.9

04.9

T10

12+13.10

25.9

T11

9+10.11

23.10

T12

7+8.12

20.11

T1/2024

4+5.01.2024

19.12.2023

Thư viện