LỊCH THI TIẾNG ĐỨC NĂM 2017

nut-dang-ky

Không nhận đăng ký thi qua điện thoại
Chỉ nhận đăng ký qua mẫu dưới đây

ĐĂNG KÝ THI

 THÁNG SD1, A2, B1, B2 ĐĂNG KÝ THI BẮT ĐẦU TỪ 8h00 NGÀY
1  05 – 06/01/2017  12/12/2016 
2  –  –
3  09 – 10/03/2017  20/02/2017
4  13 – 14/04/2017  27/03/2017
5  11 – 12/05/2017  24/04/2017
6  08 – 09/06/2017  22/05/2017
7
8
9 14 – 15/09/2017 28/08/2017
10 12 – 13/10/2017 25/09/2017
11 09 – 10/11/2017 23/10/2017
12 07 – 08/12/2017 20/11/2017

Thư viện