LỊCH THI TIẾNG ĐỨC

nut-dang-ky

ĐĂNG KÝ THI

 THÁNG NGÀY THI ĐĂNG KÝ DỰ THI BẮT ĐẦU NHẬN TỪ 8 GIỜ SÁNG NGÀY
T12/2020  10+11.12
25.11.2020
T1/2021 14+15.1.2021
30.12.2020
T2
T3 11+12.3 24.2.2021
T4 8+9.4 24.3
T5 6+7.5 21.4
T6 3+4.6 19.5
T7 1+2.7 16.6
T8 19+20.8 4.8
T9 16+17.9 1.9
T10 14+15.10 29.9
T11 11+12.11 27.10
T12 9+10.12 24.11
T1/2022 13 + 14.1.22 29.12.2021

Thư viện