LỊCH THI TIẾNG ĐỨC NĂM 2018

nut-dang-ky

Không nhận đăng ký thi qua điện thoại
Chỉ nhận đăng ký qua mẫu dưới đây

ĐĂNG KÝ THI

 THÁNG A1, A2, B1, B2 ĐĂNG KÝ  DỰ THI BẮT ĐẦU NHẬN TỪ 8 GIỜ NGÀY
1  10 – 11/01/2019
20/12/2018
2
3
4
5
6
7
8
9 20 – 21/09/2018 05/09/2018
10 18 – 19/10/2018 03/10/2018
11 15 – 16/11/2018 31/10/2018
12 13 – 14/12/2018 28/11/2018

Thư viện